2.
นิทรรศการ “เทคโนโลยีชีวภาพ ท่องโลกจุลินทรีย์”
 
หน่วยงาน
:
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
     
1)
แสดงแกลลอรี่ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรชนิดต่างๆ
(ลักษณะ คุณสมบัติจุลินทรีย์ และประโยชน์ทางการเกษตร) 
     
 2)
แหล่งที่มาของจุลินทรีย์
     
 3)
แสดงขบวนการแยกและทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ
     
4)
แสดงกระบวนการผลิตสารเร่ง พด. และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
     
 5)
แสดงเนื้อหางานวิจัยนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ชนิดใหม่ 
     
 6)
จำลองแปลงตัวอย่างเกษตรกรประสบผลสำเร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เช่น ข้าว ยางพารา องุ่น 
     
7)
แสดงการจัดสวนแนวตั้ง เพื่อสื่อถึงการใช้วัสดุปลูกจากผลิตภัณฑ์กรมฯ 
     
 8)
กิจกรรมมีส่วนร่วมผู้เข้าชมบูธ (มีรางวัลแจก)