1.
นิทรรศการ “วิวัฒนาการวิเคราะห์ดิน นวัตกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม”
 
หน่วยงาน
:
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
     
1)
ปูม (อดีต) นำเสนอการวิเคราะห์ในอดีตของ สวด. (จัดแสดง 2 ส่วน)
ได้แก่ โปสเตอร์แสดงภาพการให้บริการวิเคราะห์ดิน
และเครื่องมือวิเคราะห์ในอดีตของ สวด. แสดงปริมาณ
การให้บริการวิเคราะห์ดินในอดีต และแท่นโชว์
จัดแสดงเครื่องมือวิเคราะห์รุ่นเก่า อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
ในอดีต และใบส่งตัวอย่างดินในอดีต 
     
 2)
เป็น (ปัจจุบัน) นำเสนอการวิเคราะห์ในปัจจุบันของ สวด.
(จัดแสดง 2 ส่วน) ได้แก่ โปสเตอร์แสดงภาพการให้การวิเคราะห์ดิน
ในปัจจุบัน การใช้ระบบ Barcode การติดตามผล Online
และเครื่องมือวิเคราะห์ในปัจจุบันของ สวด. แสดงปริมาณการ
ให้บริการวิเคราะห์ดินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
เกษตรกรเข้าถึงมากขึ้น และแท่นโชว์ จัดแสดงวิวัฒนาการชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม pH, EC, N, P, K 
     
 3)
เปลี่ยน (อนาคต) นำเสนอการวิเคราะห์ในอนาคตของ สวด.
(จัดแสดง 2 ส่วน) ได้แก่ โปสเตอร์แสดงภาพการให้บริการวิเคราะห์
ในอนาคต และการพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
และแสดงภาพเกษตรกรที่สามารถวิเคราะห์ดินภาคสนามได้ด้วยตนเอง
ร่วมกับการใช้นวัตกรรมชุดตรวจสอบดิน และจอ TV นำเสนอ PR-Clip
แสดงภาพรวมการให้บริการวิเคราะห์ในอนาคต โดยเกษตรกร
สามารถเข้าไปดูวิธีวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินและสามารถ
แปลผลได้เองโดยใช้ Application ซึ่งจะพัฒนาในอนาคต
และเรียกว่า DO IT YOUR SELF