2.
นิทรรศการ “วินัย ข้อบังคับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”
 
หน่วยงาน
:
กองการเจ้าหน้าที่ 
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
     
1)
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) 
     
 2)
Roll Up แนวปฏิบัติ 10 ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และ ดำรงสุจริต คิดฐานสอง 
     
 3)
Standee (ZERO Corruption คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต)
สำนักงาน ป.ป.ช. 
     
 4)
กิจกรรมตอบคำถาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประชาสัมพันธ์
พร้อมรับของที่ระลึก