1.
นิทรรศการ “วันดินโลก (World Soil Day)”
 
หน่วยงาน
:
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
     
1)
ความเป็นมาของวันดินโลก และการเฉลิมฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ 2555-2560
ในประเทศไทย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา  
     
 2)
ภาพการถวายรางวัล (มีลักษณะเป็น 3 มิติ) 
     
 3)
ธีมปี 2018 “Be the Solution to soil Pollution”
เพื่อสร้างความตระหนักถึงมลพิษทางดิน และเป้าหมายการขจัด
ความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger)ในปี 2030  
     
 4)
จัดแสดงแท่นหน้าตัดดินใต้ธุลีพระบาท ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 ศูนย์ 
     
 5)
จัดแสดงเหรียญจำลองและสัญลักษณ์วันดินโลกจำลอง