4.
นิทรรศการ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับการพัฒนาที่ดินตามศาสตร์พระราชา
โครงการแกล้งดิน”
 
หน่วยงาน
:
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ 
     
 1)
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภาระกิจของศูนย์ฯ
สรุปการดำเนินงานโครงการแกล้งดิน ในพื้นที่ของศูนย์ฯ
และพื้นที่ขยายผล
     
 2)
ภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่พร้อมและคำอธิบายประกอบภาพ 
     
3)
จัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
     
4)
จัดทำ Model พื้นที่แปลงแกล้งดิน และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด