3.
นิทรรศการ “ฟื้นผืนดิน คืนผืนป่า ด้วยศาสตร์พระราชา”
 
หน่วยงาน
:
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ 
     
 1)
การจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม ประกอบด้วย การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
การพัฒนาแหล่งน้ำ และการฟื้นฟูป่าไม้ 
     
 2)
จัดทำ Model 
     
 
    - ด้านซ้าย แสดงสภาพปัญหาของพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นดินตื้น-ลูกรัง
      จัดทำเป็นทำบ่อลูกรัง พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายลักษณะคล้ายภูเขาหัวโล้น
     
 
    - ด้านขวา แสดงสภาพพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูพัฒนา ทั้งด้านดิน
       แหล่งน้ำ ป้าไม้ การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน แปลงสาธิต
       เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
     
3)
แสดงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรเครือข่ายหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ