2.
นิทรรศการ “ผลสำเร็จของการพัฒนา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่เขาหินซ้อน”
 
หน่วยงาน
:
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 
รายละเอียด
:
 จัดทำ Model ขนาด 6x3 เมตร แสดงนิทรรศการที่มีชีวิต
แสดงจุดเริ่มต้นการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากสภาพพื้นที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
กลับกลายเป็นผืนดิน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ เกิดประจักษ์ เด่นชัด
เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา ขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป