1.
นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
 
หน่วยงาน
:
  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.)
 
รายละเอียด
:
 จัดทำ Model ขนาด 6x3 เมตร จำลอง “ผลสัมฤทธิ์ที่พลิกฟื้นปัญหา
ด้วยพระบารมี” ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน คือ ต้นน้ำ (ป่าไม้ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)
กลางน้ำ (การปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาดินให้อุดมสมบูรณ์) ปลายน้ำ
(ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาด ดินสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิต)
และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พืชผัก และมีการจัดสวน
เป็นร้านกาแฟ และไอศครีม