หน่วยงาน
:
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 
รายละเอียด
:
มีการจัดแสดงแปลงเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ แผนที่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ แบบจำลองการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างสารเคมีเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ และมีการนำเสนอแอปพลิเคชันฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ผ่านทีวี 65 นิ้ว และ วีดีทัศน์นำเสนอหลักการทำเกษตรอินทรีย์ บอร์ดนำเสนอความสำเร็จของเกษตรกรและหมอดินในการทำเกษตรอินทรีย์ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์