9.
นิทรรศการ “การผลิตอาหารปลอดภัย นำไทยยั่งยืน และการผลิต สาธิตผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก”    
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
การผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิประเทศ
     
2)
นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการผลิต แสดงองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด
     
3)
การตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP PGS
และสินค้าปลอดภัย
     
4)
จัดทำ Model จำลองสภาพพื้นที่ ชนิดของพืชที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการพื้นที่หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกแฝก
     
5)
จัดแสดงสินค้าเกษตรและพืชผักที่สำคัญ