8.
นิทรรศการ “หมอดินอินเตอร์Smart Farmer การตลาดนำการผลิต”    
 
หน่วยงาน 
 :
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
รายละเอียด 
 :
จัดแสดงนิทรรศการ 
     
 1)
นำเสนอผลงานของหมอดินอาสาดีเด่น ของ สพด.กาญจนบุรี
ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
     
 2)
การบริหารจัดการ 9 ด้าน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ คือ การจัดการที่ดิน
การจัดการน้ำ การจัดการผลิตสินค้าเกษตร การจัดการแรงงาน
การจัดการวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม การอยู่ร่วมกับช้างป่า การจัดการตลาด (4P)
การจัดการทุนและรายได้ และการจัดการภาคีเครือข่าย
     
 3)
ปฎิทินเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรภายในฟาร์ม 
     
 4)
จัดทำ Model จำลองการผลิตสินค้าเกษตร