7.
นิทรรศการ “ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 
รายละเอียด
:
1)
จัดพิมพ์ฉากหลังเป็นโปสเตอร์ขนาด 2.4x6 เมตร
     
2)
จัดทำ Model ขนาด 3x4 เมตร จำลองสภาพร่อง ห้วย ฝายชะลอน้ำ 2 จุด
จำลองสภาพการหมุนเวียนของน้ำ และมีการตกแต่ง Model
ตามสภาพแวดล้อมของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
     
3)
คำอธิบายรายละเอียดการจัดทำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ