6.
นิทรรศการ “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำน่านแบบยั่งยืน”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
ความเป็นมาของโครงการในพื้นที่บ้านน้ำพัน หมู่ 10 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
     
2)
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ เช่น ปริมาณน้ำฝน ลักษณะดิน และสภาพพื้นที่
     
3)
รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
     
4)
รายรับ- รายได้ ของเกษตรกร
     
5)
จัดทำ Model ขนาดยาว 6 เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อจำลองการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
     
6)
ผู้นำเสนอผลงานคือ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และนายพิศุทธิ์ แซ่ลี เกษตรกรเจ้าของพื้นที่