5.
นิทรรศการ “การจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเพื่อการตลาดและส่งออก”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
รายละเอียด
:
1)
จัดทำบอร์ดแสดงรายละเอียดขนาด 2.4x6 เมตร
     
2)
จัดทำโมเดลขนาด 1.5x4 เมตร สูง 30 ซม.
     
3)
จัดซุ้มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกปลอดภัยในพื้นที่ดินเค็ม แสดงผลผลิตและมีเกษตรกรมาร่วมอธิบาย จำนวน 4 คน
     
4)
มีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่มานำเสนอ