4.
นิทรรศการ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทุ่งกุลาร้องไห้ หอมไกลไปทั่วโลก”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
ข้อมูลสภาพพื้นที่ พืชพันธุ์ ลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้
     
2)
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
     
3)
กระบวนการจัดการ แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
     
4)
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริหารจัดการด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ