3.
นิทรรศการ “ธารปราสาท ต้นแบบการพัฒนาที่ดินสู่ธุรกิจการผลิตปลานิลระดับประเทศ”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา (หน้าฝนน้ำหลาก และหน้าแล้งดินเค็ม)
     
2)
การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแปลงนา การปรับปรุงดินเค็มด้วยวัสดุอินทรีย์ การขุดคูน้ำและบ่อน้ำในไร่นา
     
3)
แบบจำลองเสมือนจริง แสดงการจัดการดินอย่างครบวงจรสู่ธุรกิจการผลิตปลานิลระดับประเทศของ
หมอดินทองอยู่ ไหวพริบ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา