10.
นิทรรศการ “ตลาดนำการผลิต พืชผักปลอดภัย หมอดินเมืองสตูล
และองุ่นเงินล้านแห่งคาบสมุทรสทิงพระ”
 
หน่วยงาน
:
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
รายละเอียด
:
  จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
นำเสนอผลงานของหมอดินอาสาดีเด่น ของ สพด.สตูล และ สพด.สงขลา
     
2)
สพด.สตูล การผลิตพืชผักอินทรีย์ให้กับโรงพยาบาลทุกอำเภอในจังหวัดสตูล ซึ่งแสดงถึงตลาดนำการผลิต รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์และกลุ่มธนาคารปุ๋ยหมัก
     
3)
สพด.สงขลา การจัดการดินเพื่อปลูกองุ่น โดยนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ
กรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ