1.
นิทรรศการ “เกษตรกรทำนาซื้อนา”
 
หน่วยงาน
:
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ
     
1)
ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหา และความสำเร็จของหมอดิน
     
2)
การวางแผนการปลูกข้าว การทำเกษตรผสมผสาน และการจัดการด้านการตลาด
     
3)
ความสำเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรดิน รายได้ ครอบครัว และสังคม
     
4)
จัดทำ Model แสดงขั้นตอนการผลิตข้าวในรูปแบบต่างๆ
     
5)
สาธิตการแปรรูปข้าวที่ผลิตในพื้นที่