6.
นิทรรศการ “เกษตรอัจฉริยะ”
 
หน่วยงาน
:
  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 
รายละเอียด
:
  จัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วย
     
1)
ความหมายของเกษตรอัจฉริยะ และแนวคิดหลัก
     
2)
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
     
3)
การมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT
     
4)
จัดทำโมเดลเมืองจำลองแสดงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีและองค์ประกอบต่างๆ