3.
นิทรรศการ “Agri-Map Mobile และเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning)
 
หน่วยงาน
:
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
 
รายละเอียด
:
จัดแสดงนิทรรศการ 4 เรื่อง ได้แก่
     
1)
Agri-Map on Mobile จะแสดงการใช้งาน Application การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและการกำหนดทางเลือกในการปลูกพืช
     
2)
เขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางตลาดสูง โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราไปเป็นทุเรียน
     
3)
เขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางตลาดสูง ได้แก่ สมุนไพร
     
4)
เขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางตลาดสูง ได้แก่ ข้าวรายพันธุ์