2.
นิทรรศการ “55 ปี สำรวจดินไทย”    
 
หน่วยงาน
:
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 
รายละเอียด
:
1)
จัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ผลงานด้านข้อมูลดินจากอดีต - ปัจจุบัน บุคคลสำคัญด้านการสำรวจดินของประเทศไทย และเทคโนโลยีการทำงานด้านสำรวจดิน
จากอดีต - ปัจจุบัน
     
2)
จัดแสดงอุปกรณ์ด้านสำรวจดิน เช่น กล้อง stereoscope สว่านเจาะดิน ค้อนธรณี สมุดเทียบสี
     
3)
จัดแสดงแผนที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย (ปี พ.ศ.2492) แผนที่ General Soil Map of Thailand ที่เผยแพร่ในการประชุม 17 World Congress of Soil Science (ปี พ.ศ.2545) และแผนที่สถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย
(ฉบับล่าสุด)
     
4)
จัดแสดงและสาธิตการใช้งาน Application ปุ๋ยรายแปลง และ Test-kit with LDD บน Smart TV, Smart Phone และ Table