1.
นิทรรศการ “พัฒนาแผนที่ พัฒนาที่ดิน”   
 
หน่วยงาน
:
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 
รายละเอียด
:
1) จัดแสดงโปสเตอร์ 4 เรื่อง ได้แก่
     
-
การจำแนกประเภทที่ดิน อดีต ปัจจุบันและอนาคต
     
-
การสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่การถือครองที่ดิน
(พ.ศ. 2506-2545)
     
-
การสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(พ.ศ. 2546-2560)
     
-
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคนิควิธีการด้านการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
     
2)
แสดงการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ ในยุคต่าง ๆ ได้แก่
     
-
พ.ศ. 2506-2545 การสำรวจรังวัดด้วย กล้องธีโอโดไลท์ กล้อง Total station และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่แปลงถือครองที่ดิน ด้วยเครื่องร่างสามมิติและคอมพิวเตอร์
     
-
พ.ศ. 2545-2560 การสำรวจรังวัดด้วย GPS/RTK การจัดทำแผนที่ด้วย GIS จากข้อมูล ภาพถ่าย ออร์โธสี/ภาพถ่ายดาวเทียม RS
     
-
พ.ศ. 2561 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผ่าน Application /computer /smart phone /Ipad / การใช้ E- Questionnaire และ QR code และการใช้ Drone ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ
     
-
พร้อมการสาธิตวิธีการสำรวจรังวัด/การจัดทำข้อมูล โดยให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม