1.
นิทรรศการ “งานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ประกอบด้วย   
 
1.1
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งจะมีแผนการดำเนินงาน
10 เรื่อง คือ
   
 1)
สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
   
2)
คนไทยไม่ทิ้งกัน 
   
3)
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
   
 4)
วิถีไทยวิถีพอเพียง 
   
 5)
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 
   
 6)
รู้กลไกการบริหารราชการ 
   
7)
รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
   
 8)
รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
   
 9)
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   
10)
งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 
  โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน   
 
 1)
คนไทยไม่ทิ้งกัน  
   
 -
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
      เป้าหมาย : เกษตรกร 9,600 ราย มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและ
สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่เกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
 2)
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
   
 -
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 
      เป้าหมาย : ประชาชนได้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ 1,097 แห่ง 
   
 -
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 
      เป้าหมาย : พื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว 6,832 ไร่ ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น
ที่เหมาะสม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 
 3)
งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)  
   
-
สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ดิน 
   
-
วางแผนการใช้ที่ดิน 
   
-
ปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม 
   
-
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
   
-
พัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
   
-
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
-
พัฒนางานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร
     
 
1.2
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
1)
หลักคิด หลักการ มาดำเนินการ : ต่อ : เติม : แต่ง โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
                  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
 
1)
  Zoning by Agri-Map : กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก โดยคัดเลือกพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) แล้วดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็น
   
(1)
การปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิม
      - สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
      - สำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
   
(2)
การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
      - ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสาน
 
2)
ศพก. : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
3)
เกษตรอินทรีย์ : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
4)
ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ. : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
5)
แปลงใหญ่ : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
6)
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
7)
  เกษตรทฤษฎีใหม่ : กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
   
              ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้