วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
07.00 – 08.00 น.
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์  
08.00 – 09.15 น.
แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี  
09.15 – 10.30 น.
พิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ณ ห้องประชุม 801
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงาน 
 
ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี 
 
พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่น (38 ราย) และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (2 ราย) 
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”  
 
ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ 
 
ประธานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานดีเด่น (ต่อ) มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์
และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   
13.45 – 15.15 น.
การเสวนา เรื่อง เกษตรอินทรีย์  
15.15 – 16.30 น.
ประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ  
ภาคนิทรรศการ 
   
08.30 – 16.30 น.
จัดแสดงนิทรรศการ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”  
     
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.10 น.
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)
09.10 – 10.40 น.
พิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 "Be the Solution to Soil Pollution" และ
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน"
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)
10.40 – 11.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.
กิจกรรม “รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ที่ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ”
ณ บริเวณสวนหย่อมตัวยู โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธาน
 
-
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ บริเวณสวนหย่อมตัวยู
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเกี่ยวกับวันดินโลก
โดย ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.00 – 14.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น.
เสวนาวิชาการ เรื่อง “มลพิษทางดิน”
โดย ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ กรมพัฒนาที่ดิน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู และ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคนิทรรศการ
   
08.30 – 16.30 น.
จัดแสดงนิทรรศการ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”
     
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
08.30 – 10.20 น.
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
10.20 – 10.40 น.
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.40 – 12.00 น.
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.40 น.
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
14.40 – 15.00 น.
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 16.30 น.
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
ภาคนิทรรศการ
   
08.30 – 16.30 น.
จัดแสดงนิทรรศการ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”
     
(จัดจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตร ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561)
     

หมายเหตุ - การแต่งกาย : ชุดสุภาพ / เสื้อตราสัญลักษณ์กรมฯ สีชมพู / ชุดผ้าไทย